Середа, 19.06.2019, 15:18
Адвокат. Львів
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гість | RSS
Меню сайта
Категории каталога
Мои статьи [16]
Главная » Статьи » Мои статьи

Правила адвокатської етики
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ
                  ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 від 01.10.99
     м.Київ

                         Схвалено
                         Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури
                         при Кабінеті Міністрів України
                         1 жовтня 1999 року
                         протокол від 1 - 2 жовтня 1999 р. N 6/VI

 Правила адвокатської етики


                            Преамбула

     Конституція України в  статті  59  проголосила
щонайважливішу  соціальну  функцію адвокатури - забезпечення права
на захист від  обвинувачення  та  надання  правової  допомоги  при
вирішенні справ у судах та інших державних органах.
     Роль єдиного    незалежного    професійного    правозахисного
інституту, який покликаний захищати права та свободи, представляти
законні  інтереси  особи  в  державних   владних   структурах   на
закріплених Законом України "Про адвокатуру" принципах
верховенства  закону,  незалежності,  демократизму,  гуманізму  та
конфіденційності,  реалізується  адвокатурою  в  складній  системі
правовідносин. Адвокат при здійсненні своєї професійної діяльності
виступає носієм обов'язків, іноді суперечливих, по відношенню до:
     - клієнтів;
     - судів та інших державних органів;
     - адвокатури в цілому та окремих адвокатів;
     - суспільства в цілому.
     Надзвичайна важливість      функціонального      навантаження
адвокатури   вимагає  від  адвокатів  слідування  високим  етичним
стандартам поведінки;  водночас  специфіка,  комплексний  характер
обов'язків,  що  лежать  на  адвокатурі,  обумовлюють необхідність
збалансування  служіння  адвоката  інтересам  окремого  клієнта  з
інтересами суспільства в цілому,  дотриманням принципів законності
і верховенства права.
     Успішне досягнення  мети  саморегуляції професійної поведінки
адвокатів на такому високому  рівні,  який  передбачає  врахування
складного  співвідношення  різнопланових  обов'язків адвоката,  їх
пріоритетів  та  конкретного  втілення  в  ситуаціях,  коли   такі
обов'язки   вступають   в  суперечність  один  з  одним,  а  також
відшукання  шляху  їх   реалізації,   що   оптимально   відповідає
покликанню і статусу адвокатури,  диктує необхідність встановлення
правил професійної адвокатської етики,  які мають стати путівником
адвоката в обранні належних варіантів професійної поведінки.
     Вироблення адвокатурою  і  дотримання  адвокатами   особливих
деонтологічних  вимог і правил розглядається світовою адвокатською
спільнотою   як   необхідна   наріжна   передумова    повноцінного
функціонування  адвокатури,  виконання  нею її важливої соціальної
ролі в демократичному суспільстві.
     Закон України   "Про   адвокатуру"    передбачає
дотримання  Правил  адвокатської  етики  як  одного   з   основних
зобов'язань  адвоката,  які  він  бере на себе,  складаючи Присягу
адвоката України.
     Виходячи з наведених міркувань,  були вироблені ці Правила  з
метою  уніфікованого  закріплення  традицій  і досвіду української
адвокатури в сфері тлумачення норм  адвокатської  етики,  а  також
загальновизнаних   деонтологічних   норм  і  правил,  прийнятих  у
міжнародному адвокатському співтоваристві.
     Вони покликані  слугувати  системою  орієнтирів для адвокатів
України  при  збалансуванні,  практичному  узгодженні  ними  своїх
багатоманітних   професійних   прав  і  обов'язків  відповідно  до
статусу,  основних завдань адвокатури та принципів її  діяльності,
визначених Конституцією України ,  Законом  України
"Про  адвокатуру" та іншими законодавчими актами України,  а також
мають закріпити єдину систему критеріїв  оцінки  етичних  аспектів
поведінки      адвоката      у     дисциплінарному     провадженні
кваліфікаційно-дисциплінарних комісій  адвокатури  при  оскарженні
дій  адвоката  як  таких,  що  порушують  присягу  адвоката  через
порушення Правил адвокатської етики.

                             Розділ I
                        Загальні положення

       Стаття 1. Співвідношення Правил адвокатської етики і
               чинного законодавства про адвокатуру

     Норми цих  Правил  не  відміняють  і  не  замінюють  положень
чинного законодавства про адвокатуру, а доповнюють і конкретизують
його.

      Стаття 2. Дія Правил адвокатської етики за предметом,
                       колом осіб та в часі

     (1) Дія  цих  Правил  поширюється  на  всі  види  професійної
діяльності адвоката і в частині,  визначеній Правилами,  - на іншу
його діяльність  (дії),  котра  може  вступити  в  суперечність  з
професійними    обов'язками   адвоката   або   підірвати   престиж
адвокатської професії.
     (2) Дія  цих  Правил  поширюється  також  на  членів  органів
адвокатури, помічників адвокатів у частині,  яка застосована до їх
діяльності.
     (3) Дія цих Правил поширюється на відносини, що виникли після
їх прийняття.

          Стаття 3. Тлумачення Правил адвокатської етики

     Право офіційного  тлумачення  цих  Правил  належить  виключно
Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури  при  Кабінеті  Міністрів
України.

          Стаття 4. Терміни, використані в цих Правилах

     Стосовно до  змісту  цих  Правил  вживані  в них терміни слід
вважати такими, що мають наступний зміст:
     Клієнт - особа,  права і свободи якої адвокат захищає або чиї
законні інтереси він представляє,  або  котрій  він  безпосередньо
надає   правову  допомогу  в  інших  формах,  передбачених  чинним
законодавством.
     Угода про  надання  правової  допомоги  - договір (контракт),
згідно з яким одна сторона - адвокат,  що практикує індивідуально,
або  адвокатське  об'єднання  -  приймає  на  себе доручення іншої
сторони - клієнта (або його представника) -  про  надання  клієнту
юридичної  допомоги  обумовленого  ним виду в інтересах клієнта на
умовах,  передбачених угодою,  а інша сторона - клієнт  (або  його
представник)  - зобов'язується сплатити гонорар за дії адвоката по
наданню правової  допомоги,  а  також  у  випадку  необхідності  -
фактичні витрати, пов'язані з виконанням угоди.
     Угодою можуть  передбачатися   також   інші   умови   надання
юридичної допомоги.
     Гонорар - передбачена угодою про  надання  правової  допомоги
винагорода за виконані адвокатом дії по наданню правової допомоги;
гонорар  не   включає   кошти,   що   вносяться   клієнтом   (його
представником)   на   покриття   фактичних  витрат,  пов'язаних  з
виконанням угоди.
     Суд -  орган,  що  представляє  судову  владу згідно з чинним
законодавством.
     Інші органи  -  будь-які  органи  державної  законодавчої або
виконавчої влади,  органи прокуратури,  місцевого  самоврядування,
органи   управління   установ,   організацій,  підприємств  та  їх
об'єднань, керівні органи об'єднань громадян.
     Інші особи  - будь-які юридичні особи,  громадяни,  іноземці,
особи без громадянства.

                            Розділ II
               Основні принципи адвокатської етики

                      Стаття 5. Незалежність

     (1) Специфіка   цілей   і   завдань   адвокатури  вимагає  як
необхідної  умови  належного  здійснення  адвокатської  діяльності
максимальної  незалежності  адвоката у виконанні своїх професійних
прав і обов'язків,  що  передбачає  його  свободу  від  будь-якого
зовнішнього впливу,  тиску чи втручання в його діяльність, зокрема
з боку державних органів,  а  також  від  впливу  своїх  особистих
інтересів.
     (2) З метою дотримання цього  принципу  в  своїй  професійній
діяльності  адвокат  зобов'язаний  протистояти  будь-яким  спробам
посягання на  його  незалежність,  бути  мужнім  і  принциповим  у
виконанні  своїх професійних обов'язків,  відстоюванні професійних
прав та їх ефективному використанні в інтересах клієнтів.
     (3) Адвокат  зобов'язаний  не  допускати  в своїй професійній
діяльності компромісів,  що применшували б  його  незалежність,  з
метою  догодити суду,  іншим державним органам,  третім особам або
клієнту,  якщо такі компроміси розходяться з законними  інтересами
клієнта і перешкоджають належному наданню йому правової допомоги.
     (4) Адвокат  не  повинен  займатися  іншою  діяльністю,   яка
ставила б його в юридичну, матеріальну або моральну залежність від
інших осіб, підпорядкувала його вказівкам або правилам, які можуть
увійти   в   суперечність  з  нормами  чинного  законодавства  про
адвокатуру і цими Правилами,  або можуть іншим чином  перешкоджати
вільному   і  незалежному  виконанню  адвокатом  його  професійних
обов'язків.
     (5) Адвокат не повинен ділити гонорар, отриманий від клієнта,
з  іншими  особами,  окрім  адвоката,  що  раніше   виконував   це
доручення,   та   спадкоємців  померлого  адвоката,  чиє  частково
виконане доручення він прийняв.
     (6) Адвокат   не  повинен  при  виконанні  доручення  клієнта
керуватися вказівками інших осіб стосовно змісту,  форм,  методів,
послідовності   і   часу   здійснення   його  професійних  прав  і
обов'язків, якщо вони суперечать його власній уяві про оптимальний
варіант виконання доручення клієнта.

                 Стаття 6. Дотримання законності

     (1) У   своїй  професійній  діяльності  адвокат  зобов'язаний
дотримуватися чинного законодавства України,  сприяти  утвердженню
та   практичній   реалізації   принципів   верховенства  права  та
законності,  вживати всі свої знання і професійну майстерність для
належного  захисту  і  представництва  прав  та законних інтересів
громадян і юридичних осіб.
     (2) Адвокат не може давати клієнту поради, свідомо спрямовані
на полегшення  скоєння  правопорушень,  або  іншим  чином  зумисно
сприяти їх скоєнню його клієнтом або іншими особами.
     (3) Адвокат не  має  права  в  своїй  професійній  діяльності
вдаватися   до   засобів   та   методів,  які  суперечать  чинному
законодавству або цим Правилам.
     (4) У  своєму  приватному  житті  адвокат  також зобов'язаний
дотримуватися  закону,  не  вчиняти  правопорушень  і  не  сприяти
зумисно їх скоєнню іншими особами.

            Стаття 7. Домінантність інтересів клієнтів

     (1) У    межах   дотримання   принципу   законності   адвокат
зобов'язаний у своїй професійній діяльності  виходити  з  переваги
інтересів  клієнтів  перед своїми власними інтересами,  інтересами
колег,    партнерів,    співробітників,    інтересами     законних
представників клієнтів,  або їх опікунів,  піклувальників та інших
осіб, а також будь-якими іншими міркуваннями.
     (2) Адвокат повинен поважати свободу вибору клієнтом адвоката
і ні до прийняття  доручення,  ні  в  процесі  його  виконання  не
вчиняти перешкод до реалізації цієї свободи.

       Стаття 8. Неприпустимість представництва клієнтів з
                     суперечливими інтересами

     Адвокат не  може  представляти  одночасно  двох  або   більше
клієнтів,  інтереси котрих є взаємно суперечливими,  або з високим
ступенем вірогідності можуть стати суперечливими.

                    Стаття 9. Конфіденційність

     (1) Дотримання  принципу  конфіденційності  є  необхідною   і
щонайважливішою  передумовою  довірчих  відносин  між  адвокатом і
клієнтом, без яких є неможливим належне надання правової допомоги.
Тому  збереження конфіденційності будь-якої інформації,  отриманої
адвокатом від клієнта,  а також про  клієнта  (зокрема  щодо  його
особи)   або   інших   осіб   у  процесі  здійснення  адвокатської
діяльності,  є правом адвоката у  відносинах  з  усіма  суб'єктами
права,  які  можуть  вимагати  розголошення  такої інформації,  та
обов'язком щодо клієнта і тих осіб, кого ця інформація стосується.
     (2) Дія принципу конфіденційності не обмежена в часі.
     (3) Конфіденційність  певної  інформації,   що   охороняється
правилами   цієї   статті,  може  бути  відмінена  тільки  особою,
зацікавленою в її  дотриманні  (або  спадкоємцями  такої  фізичної
особи чи правонаступниками юридичної особи), в письмовій або іншій
зафіксованій формі.
     (4) Адвокат  не  відповідає  за  порушення  цього  принципу у
випадках допиту його у встановленому  законом  порядку  як  свідка
стосовно  обставин,  які  виходять  за  межі предмета адвокатської
таємниці,  визначеного чинним законодавством,  хоча й  охоплюється
предметом    конфіденційності    інформації,   передбаченим   цими
Правилами.
     (5) За  всіх інших обставин при визначенні обсягу відомостей,
на  котрі  поширюється  обов'язок   збереження   конфіденційності,
адвокат повинен виходити з норм цих Правил.
     (6) Розголошення   відомостей,   що   складають   адвокатську
таємницю,  заборонено  за будь-яких обставин,  включаючи незаконні
спроби органів дізнання,  попереднього слідства  і  суду  допитати
адвоката про обставини, що складають адвокатську таємницю.
     (7) Адвокат (адвокатське об'єднання) зобов'язаний забезпечити
розуміння  і дотримання принципу конфіденційності його помічниками
та членами технічного персоналу.
     (8) Адвокат (адвокатське об'єднання) зобов'язаний забезпечити
такі  умови  зберігання  документів,  переданих   йому   клієнтом,
адвокатських  досьє  та  інших  матеріалів,  що знаходяться в його
розпорядженні і містять конфіденційну  інформацію,  котрі  розумно
виключають доступ до них сторонніх осіб.

           Стаття 10. Компетентність та добросовісність

     (1) Зважаючи на суспільну значущість і складність професійних
обов'язків  адвоката,  від  нього   вимагається   високий   рівень
професійної     підготовки,    фундаментальне    знання    чинного
законодавства,  практики його  застосування,  опанування  тактики,
методів   і   прийомів   адвокатської   діяльності,   ораторського
мистецтва.
     (2) Адвокат  зобов'язаний  надавати правову допомогу клієнтам
компетентно і добросовісно,  що передбачає знання відповідних норм
права,    наявність    необхідного    досвіду   їх   застосування,
доскональність в урахуванні всіх обставин, що стосуються доручення
клієнта  і  можливих  правових наслідків його виконання,  ретельну
підготовку до належного виконання доручення.
     (3) Адвокат зобов'язаний незалежно від сфери своєї переважної
спеціалізації,  якщо така має  місце,  підтримувати  на  належному
рівні знання у питаннях, з яких він згідно з чинним законодавством
зобов'язаний надавати юридичну допомогу  за  призначенням  органів
слідства або суду, а також безкоштовно.
     (4) Адвокат має постійно працювати над  вдосконаленням  своїх
знань і професійної майстерності,  володіти достатньою інформацією
про зміни у чинному законодавстві.
     (5) Адвокат  повинен  забезпечувати розумно необхідний рівень
компетентності своїх помічників,  технічного  персоналу  та  інших
осіб,  що  залучаються ним для виконання окремих робіт у зв'язку з
виконанням доручення.

                 Стаття 11. Чесність і порядність

     Адвокат повинен як у своїй професійній діяльності,  так  і  в
приватному  житті  бути чесним і порядним;  не вдаватися до омани,
погроз, шантажування, підкупу, використання тяжких матеріальних чи
особистих  обставин інших осіб або інших протизаконних засобів для
досягнення своїх професійних чи особистих цілей;  поважати  права,
законні інтереси,  честь,  гідність,  репутацію та почуття осіб, з
якими він спілкується в різних відносинах.

            Стаття 12. Повага до адвокатської професії

     (1) Всією  своєю  діяльністю  адвокат  повинен   стверджувати
повагу  до  адвокатської  професії,  її  сутності  і  громадського
призначення, сприяти зберіганню та підвищенню її престижу.
     (2) Цей   принцип   повинен   дотримуватись   у  всіх  сферах
діяльності адвоката:  професійній,  громадській, публіцистичній та
ін.
     (3) Адвокат зобов'язаний виконувати законні рішення  виборних
органів  адвокатури,  прийняті  в  межах  їх  компетенції,  що  не
виключає  можливості  критики  останніх   та   їх   оскарження   у
встановленому законом порядку.
     (4) Адвокат не повинен вчиняти дій,  спрямованих на обмеження
права  особи на захист,  професійних прав адвокатів,  незалежності
адвокатської професії, підрив її престижу.

                  Стаття 13. Культура поведінки

     Адвокат повинен як у своїй професійній діяльності,  так  і  в
приватному    житті,   дбаючи   про   престиж   звання   адвоката,
забезпечувати високий рівень  культури  поведінки,  поводити  себе
гідно,  стримано, тактовно, по можливості зберігати самоконтроль і
витримку,  при  здійсненні  своєї  професійної   діяльності   мати
пристойний зовнішній вигляд.

      Стаття 14. Обмежене рекламування діяльності адвокатів

     (1) Адвокат,  який  практикує  індивідуально,  і  адвокатське
об'єднання мають право рекламувати свою  професійну  діяльність  з
дотриманням чинного законодавства і цих Правил.
     (2) Рекламування  допускається  у   формі   вміщення   об'яв,
інформаційних   повідомлень   та   інших  рекламних  матеріалів  у
періодичних виданнях,  довідниках,  інформаційних бюлетенях, інших
друкованих  виданнях,  а  також трансляції рекламних матеріалів по
радіо і телебаченню.
     Адвокат не  має  права  пропонувати  свої послуги конкретному
клієнту ні особисто, ні через посередників.
     (3) Рекламні   об'яви   або   інші  рекламні  матеріали  щодо
професійної діяльності адвоката (адвокатського об'єднання):
     1) повинні  містити:  відомості про прізвище та ім'я адвоката
(назву   адвокатського   об'єднання);   адресу,   за   якою   може
здійснюватись    надання    правової    допомоги   цим   адвокатом
(об'єднанням);  номер  телефону;  загальні  відомості  про  галузі
права,  в  котрих спеціалізується адвокат (адвокатське об'єднання)
або вказівку про те,  що правова допомога може бути надана з  усіх
галузей права;  реєстраційний номер,  дату і місце видачі адвокату
свідоцтва про  право  на  заняття  адвокатською  діяльністю  (дату
реєстрації адвокатського об'єднання та його реєстраційний номер);
     2) можуть містити:
     - відомості  про  те,  в  яких  навчальних закладах адвокатом
(членами  адвокатського  об'єднання)  отримана  освіта;   де   він
підвищував кваліфікацію надалі; про вчені та інші звання адвоката,
нагороди,  що він має,  вчені праці,  інші  академічні  заслуги  і
професійні   досягнення   адвоката;   його   членство  в  спілках,
асоціаціях адвокатів, участь в їх органах;
     - дані  про  тривалість стажу роботи адвокатом або юристом (з
обов'язковою конкретизацією тривалості стажу роботи адвокатом);
     - відомості про іноземні мови, якими володіє адвокат;
     3) не можуть містити:
     - оціночних характеристик адвоката;
     - відгуків інших осіб про роботу адвоката;
     - порівнянь з іншими адвокатами і їх критики;
     - заяв про вірогідність успішного виконання доручень та інших
заяв, що можуть викликати безпідставні надії у клієнтів;
     - вказівок,  які можуть скласти уявлення,  що діяльність саме
цього    адвоката    характеризується    рисами   і   показниками,
притаманними, в дійсності, адвокатурі як такій.
     (4) Рекламні матеріали про діяльність адвоката (адвокатського
об'єднання)  мають  бути  об'єктивними,  достовірними,  чіткими  і
зрозумілими,  не повинні містити натяків,  двозначностей або іншим
чином утворювати підгрунтя для  введення  потенційних  клієнтів  в
оману, мають відповідати розумним естетичним вимогам.
     (5) Рекламні матеріали про діяльність адвокатських об'єднань,
в   яких   вказуються  імена  адвокатів  та  інших  співробітників
адвокатського об'єднання, повинні містити також точні вказівки про
статус кожної з цих осіб:  адвокат,  помічник адвоката, юрист (без
статусу  адвоката)  або  член  технічного   персоналу   (директор,
менеджер, секретар, перекладач і т. ін.).
     (6) Адвокати  (керівники  адвокатського  об'єднання)   несуть
персональну відповідальність за достовірність рекламних матеріалів
про них (про адвокатські об'єднання),  а також за їх відповідність
чинному законодавству і цим Правилам.
     Якщо адвокату (адвокатському  об'єднанню)  стало  відомо  про
поширену без його відома рекламу його діяльності, що не відповідає
зазначеним вимогам,  він зобов'язаний вжити всіх розумно доступних
заходів  до  спростування і корегування такої рекламної інформації
та  повідомити  про  це  регіональну  кваліфікаційно-дисциплінарну
комісію.
     (7) Всі вищевикладені обмеження стосовно рекламних матеріалів
адвокатів   (адвокатських   об'єднань)   поширюються   не   тільки
безпосередньо на рекламні об'яви,  а й на  об'яви  про  прийом  на
роботу співробітників, тощо.

                            Розділ III
                  Відносини адвоката з клієнтами

        Стаття 15. Підстави для надання адвокатом правової
                             допомоги

     Адвокат надає правову допомогу згідно з чинним законодавством
про види адвокатської діяльності на підставі угоди з клієнтом  про
надання  правової допомоги або за призначенням особи,  що здійснює
дізнання,   слідчого   чи   суду    в    порядку,    передбаченому
кримінально-процесуальним законодавством України.

       Стаття 16. Форма угоди про надання правової допомоги

     (1) У  випадках  надання  правової  допомоги таких видів,  як
консультації  та  роз'яснення  з  правових  питань,  довідки  щодо
законодавства,  складення окремих правових документів,  угода може
укладатися в спрощеній письмовій формі (рядок у  відомості,  тощо)
або усній формі, коли правова допомога надається безкоштовно.
     (2) Стосовно надання правової допомоги інших видів угода може
укладатися в усній формі лише в ситуації, коли укладення письмової
угоди  є  неможливим,  а  клієнт  потребує  невідкладного  надання
правової  допомоги.  В  таких  випадках  угода підлягає наступному
письмовому оформленню.
     (3) У  всіх  інших випадках доручення клієнта на надання йому
адвокатом правової допомоги підлягає оформленню у формі  письмової
угоди про надання правової допомоги.

      Стаття 17. Загальні вимоги до змісту угоди про надання
                        правової допомоги

     (1) В угоді про надання правової допомоги мають бути чітко  і
недвозначно  визначені всі головні умови,  на яких адвокат приймає
доручення клієнта.
     (2) В  угоді  про  надання  правової  допомоги  в  будь-якому
випадку мають бути визначені:
     а) прізвище,  ім'я та по батькові,  адреса фізичної особи або
назва та адреса юридичної особи - клієнта;
     б) ті ж відомості щодо особи,  яка уклала угоду, якщо договір
укладається не особисто клієнтом;
     в) прізвище,   ім'я   та  по  батькові  адвоката  (або  назва
адвокатського об'єднання),  який надаватиме правову  допомогу,  та
його адреса;
     г) зміст доручення:  яка саме правова допомога має надаватися
за угодою і де вона має надаватись;
     д) розмір гонорару,  порядок його обчислення (фіксована сума,
погодинна оплата) і внесення (авансування,  оплата за результатом,
тощо);
     е) розмір,  порядок обчислення і внесення фактичних видатків,
пов'язаних з виконанням доручення;
     є) підписи осіб, що уклали угоду.
     (3) Угода не повинна містити положень,  що суперечать чинному
законодавству та цим Правилам.  Зокрема, забороняється включення в
угоду з клієнтом положень про  позбавлення  його  права  стягнення
шкоди,   заподіяної  неналежним  виконанням  адвокатом  прийнятого
доручення, або про обмеження такого права.

         Стаття 18. Особи, від яких адвокат може прийняти
       доручення на надання правової допомоги. Забезпечення
      реальної згоди клієнта на надання йому допомоги певним
                            адвокатом

     (1) Адвокат  може  прийняти  доручення  на  надання  правової
допомоги тільки безпосередньо від клієнта або  його  представника,
уповноваженого  на  укладання  угоди  з  адвокатом,  або законного
представника неповнолітнього чи недієздатного клієнта,  або органу
(посадової   особи),   уповноваженого   призначати   захисника   в
кримінальному судочинстві відповідно до Кримінально-процесуального
кодексу України.
     (2) У всіх випадках, коли допускається прийняття доручення не
безпосередньо  від  клієнта,  а  від  його  представника,  адвокат
зобов'язаний отримати підтвердження згоди клієнта на надання  йому
правової  допомоги  цим  адвокатом,  якщо  у представника відсутні
повноваження на вибір адвоката на свій  розсуд  без  погодження  з
клієнтом.

       

         

       


Категория: Мои статьи | Добавил: lexlviv (11.08.2008)
Просмотров: 3881 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 4.2/9 |
Всего комментариев: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входа

Поиск
Друзья сайта
Статистика
Copyright MyCorp © 2019
Зробити безкоштовний сайт з uCoz